header
 
Kantoor Diensten Priv zaken Professionele zaken Kosten Contact & ligging

 
Algemene voorwaarden Wettelijke info
 

 
 
INFORMATIEFORMULIER
 
 
(Dienstenwet: Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht)
 
1. Uw advocaat en haar kantoor
 
U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Hélène CLAEYS.
Mr. Hélène CLAEYS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Oudenaarde. Het kantoor van mr. Hélène CLAEYS is gevestigd te 9690 KLUISBERGEN, Berchemstraat 60. Mr. Hélène CLAEYS baat haar kantoor in eigen naam uit. Het ondernemingsnummer (KBO- en BTW) van het kantoor van mr. Hélène CLAEYS is 0812.651.251. Het kantoor is bereikbaar via telefoon +32473235959, fax +3255700082 of email info@advocaat-claeys.be.
 
2. Uw advocaat en haar dienstverlening
 
Advocaat Hélène CLAEYS behandelt zaken die zich voornamelijk situeren in volgende materies : familierecht (huwelijk, echtscheiding, afstamming, vereffening en verdeling, erfenissen, …), strafrecht, burgerlijk recht (koop, huur, …) aannemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, invordering van facturen, beslagrecht, …
 
3. Erelonen
 
De diensten die voor u worden verricht in uw dossier(s) worden berekend volgens de bepalingen van artikel 446ter G.W. dat stelt: “de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht."
 
Er wordt een heldere werkwijze gehanteerd, waarbij de te betalen vergoeding opgesteld is uit enerzijds de erelonen die een vergoeding uitmaken voor de prestaties en anderzijds de kosten.
 
›  Afhankelijk van de aard van de zaak zal het ereloon berekend worden volgens volgende criteria:
 
Volgens een vast uurtarief: alsdan zal het aantal uren dat aan de zaak gewerkt werd vermenigvuldigd worden met het uurtarief. Het uurtarief hangt af van verschillende factoren waaronder de spoedeisendheid en de aard van het dossier
 
Volgens de waarde van de zaak: alsdan betaalt u een bepaald percentage.
 
Volgens de geleverde prestaties: alsdan betaalt u volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.
 
Tegen een vast bedrag: enkel ingeval vooraf een totaalbedrag werd overeen gekomen.
 
Volgens een abonnement: deze methode geldt enkel voor bedrijven die op regelmatige basis verschillende zaken aan het kantoor toevertrouwen.
 
Naast het ereloon is tevens een vergoeding verschuldigd voor de kantoorkosten als daar zijn (niet- limitatief): briefwisseling, kopies, verplaatsing, voorgeschoten gerechts- en uitvoeringskosten, …
 
Vanaf 1/01/2014 is er op de prestaties en kosten ook 21% BTW verschuldigd.
 
Er worden regelmatig tussentijdse facturen opgemaakt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
De opgestelde facturen vermelden de volgende algemene voorwaarden:
  1. De factuur is betaalbaar binnen de 15 dagen. 
  2. Bij niet-tijdige betaling, is er van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom verschuldigd alsmede verwijlin­tresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  3. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost van € 10,00 en per aangetekende aanmaning een aanmaningskost van € 15,00 aangerekend. Bij uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van de aangetekende aanmaning worden alle prestaties opgeschort.
  4. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.
 
4. Verzekeringen
 
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Hélène CLAEYS is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland - Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België - RPR 0416.056.358 - Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.
Mr. Hélène CLAEYS is ook verzekerd als gerechtelijk mandataris, zoals scheidsrechter, bemiddelaar, syndicus (conform OVB reglement), lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschap, schuldbemiddelaar inzake collectieve schuldenregeling. De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair).
 
 
5. Beroepsregels
 
Als advocaten ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE is mr. Hélène CLAEYS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op www.balieoudenaarde.be .
 
6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen
 
Mr. Hélène CLAEYS  maakt, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.
 
7. Geschillenbeslechting
 
Mr. Hélène CLAEYS is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.
 
 

  H�l�ne Claeys - Advocaat - info@advocaat-claeys.be